Album Nhạc Hoa

Zhi You Fen Li

Hoàng Oanh Oanh (Tracy Huang)

Yêu Lâu Sẽ Thấy Được Tấm Lòng

Lương Tịnh Như (Fish Leong)

Độ Phong / 渡風

Lưu Kha Hĩ (Cori Liu)